KUK!

Cookie-k letiltása

A sütik alkalmazás át a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl:hu https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos funkciói, hírlevél, kupon, stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím, mobiltelefonszám, cím. A Felhasználó az Adatkezeléshez való Hozzájárulását a Felhasználással automatikusan megadja a Webáruház üzemeltető, mint Adatkezelő részére. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A Kötelező adatok kezelésének a célja, hogy a Webáruház üzemeltető a megrendeléseket azonosítsa, visszaigazolja és azokat teljesítse, a megrendelés ellenértékét kiszámlázza és az Ügyféllel kapcsolatot tartson.

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles a Webáruház üzemeltető által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét megadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés megkötése, vagy annak bármilyen okból történő elmaradása esetében a Webáruház üzemeltető az Ügyfél kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig az általa megadott Személyes adatokat marketing-és statisztikai célokra jogosult felhasználni. Így az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott e-mail címe vagy más Adata alapján a Webáruház üzemeltető más, olyan internetes felületeken is megjeleníthet a Webáruház üzemeltető által az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, amely internetes felületeken az Ügyfél ugyanazt az e-mail címét vagy más Adatát használja, mint amit a Szerződés megkötésekor a Webáruház üzemeltető részére megadott. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott telefonszámára a Webáruház üzemeltető sms-ben a Webáruház üzemeltető által az Ügyfél számára átvételi tájékoztatókat küldhet. Ezen adatkezelés célja a Webáruház üzemeltető Termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, valamint az Ügyfél a Webáruház üzemeltető működésével összefüggő körülmények változásáról történő tájékoztatása.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltető a Felhasználó által megadott Adatok közül a névre, címre, szállítási címre és telefonszámra, email címre vonatkozó Adatokat a megrendelés teljesítése céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbíthatja:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., Cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44). Email: info@gls-hungary.com

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság  Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463 

Regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a Felhasználó a regisztrációját bármikor módosíthatja vagy törölheti a Honlap Saját fiók szekciójában. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlése nem jelenti a regisztráció során megadott Adatok törlését amennyiben érvényes rendelése van, ezért az Adatokat a Webáruház üzemeltető a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai-és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja. A regisztráció során megadott Adatok törlésére a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

A Felhasználónak és az Ügyfélnek lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. A Webáruház üzemeltető a Hírlevelet elektronikusan e-mail küldheti el a Felhasználónak. A Felhasználó és az Ügyfél a Hírlevélre történő feliratkozását követően a Webáruház üzemeltető a Hírlevelet e-mail formájában jogosult kiküldeni. A Felhasználó és az Ügyfél az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a Felhasználó a Webáruház üzemeltető által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét adja meg. A Felhasználó a Hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja a holnap Saját fiók szekciójában, illetve az e-mailben küldött Hírlevélről a Webáruház üzemeltető-nek küldött e-maillel iratkozhat le vagy a hírlevélben lévő leiratkozási link használatával. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Webáruház üzemeltető a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai-és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

A Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy a Webáruház üzemeltető jogosult minden Kimenő és Bejövő hívást fogyasztóvédelmi célból rögzíteni. A Webáruház üzemeltető a kimenő és bejövő hívásról rögzített hangfelvételt 1 évig őrzi meg. A Felhasználók és az Ügyfelek tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy a Kimenő és Bejövő hívások megkezdésével hozzájárulnak ezen hangfelvételek rögzítéséhez és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. A Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Webáruház üzemeltető a rögzített telefonhívásokat az érintett Felhasználóval vagy Ügyféllel szemben fennálló jogvitájában bármely bíróság vagy hatóság előtt bizonyítékként felhasználhatja.

A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével) törlését. A Webáruház üzemeltető a Felhasználó illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói-illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltető az Info törvény. 16. § (1) bekezdésében meghatározott okból megtagadhatja. A tájékoztatás megtagadása esetén a Webáruház üzemeltető írásban közli az érintett Felhasználóval illetve Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info törvény. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó vagy az Ügyfél jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat.

A Webáruház üzemeltető a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adatok valóságtartalmát nem ellenőrzi, és az Adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozik felelősséggel. Az Adatot a Webáruház üzemeltető helyesbíti, ha az ezt a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri. Ha a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Adat a Webáruház üzemeltető rendelkezésére áll, az Adatot a Webáruház üzemeltető helyesbíti.

Az Adatot a Webáruház üzemeltető törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten kéri, az adatkezeléscélja megszűnt, illetve ha az Adat törlését a bíróság vagy a NAIH elrendelte. A Webáruház üzemeltető az Adatot a Felhasználó illetve az Ügyfél törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő 5, azaz öt munkanapon belül törli. Törlés helyett a Webáruház üzemeltető zárolja az Adatot, ha a Felhasználó, illetve az Ügyfél ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Adatot a Webáruház üzemeltető kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely az Adat törlését kizárta. Az Adat törléséről vagy zárolásáról a Webáruház üzemeltető az érintett Felhasználót illetve Ügyfelet tájékoztatja, kivéve, ha ennek elmaradása az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Webáruház üzemeltető az érintett Felhasználó, illetve Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25, azaz huszonöt napon belül írásban vagy az érintett Felhasználó, illetve Ügyfél hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó vagy Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét a webáruház üzemeltetője nem teljesíti, jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat.

A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tiltakozhat az Adatainak reklám célból történő kezelése ellen. A Webáruház üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15, azaz tizenöt napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Webáruház üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az Adatokat zárolja.

A Webáruház üzemeltető a Felhasználók és az Ügyfelek tájékoztatása vagy kényelme szempontjából, a Honlapon linkeket helyezhet el, melyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. A Webáruház üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá. A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek a Webáruház üzemeltető birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért a Webáruház üzemeltető felelősséget nem vállal.

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az Info törvény., a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998.évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre a jelen pontban hivatkozott jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmezésére a magyar jog az irányadó. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az Adatvédelmi Tájékoztató többi részének érvényességét nem érinti. A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy esetleges adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu. Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és a Webáruház üzemeltető között az Adatkezeléssel vagy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kelte és hatálybalépésének napja: 2018. május 23.napja

Az Ön kosara üres
0
0 kedvenc termékeket